Training Persoonlijke Effectiviteit

Algemene voorwaarden van de training

Home » Trajecten Persoonlijke ontwikkeling » Training Persoonlijke Effectiviteit » Algemene voorwaarden Persoonlijke Effectiviteit

Persoonlijke Effectiviteit & Communicatie

ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van

Triple Impact te Amersfoort, gedaan aan of aangegaan met derden betreffende open trainingen. Triple Impact wordt verder in deze voorwaarden aangeduid als Triple Impact. Deze algemene voorwaarden vormen een integrerend onderdeel met de door Triple Impact gedane aanbiedingen en/of de overeenkomsten die Triple Impact is aangegaan.

 1. Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien en voorzover schriftelijk is overeengekomen.
 2. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:”Triple Impact”de gebruiker van deze voorwaarden;
  “de opdrachtgever”degenemetwieTripleImpacteenovereenkomstsluiten/ofaanwieTriple Impact een aanbod doet;
  “de deelnemer”degene die de training volgt of zou volgen; “deovereenkomst”deovereenkomstvanopdrachttussenTripleImpactendeopdrachtgever.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN
1. Een eerste kennismakingsgesprek (cq. vooroverleg) tussen Triple Impact en de opdrachtgever

gedurende
ca. 0,75 uur, alsmede het uitbrengen van een offerte en het aanbrengen van wijzigingen in een eerste uitgebrachte offerte zijn vrijblijvend en kosteloos.

 1. Het intakegesprek is vrijblijvend en kosteloos en duurt maximaal 11/2 uur.
 2. Alle door Triple Impact verrichte overige werkzaamheden en gemaakte kosten, waaronder uitdrukkelijkbegrepen het voeren van vervolggesprekken, overleg, de voorbereidingstijd en het aanbrengen van verdere wijzigingen in een reeds gewijzigde offerte, worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht overeenkomstig de door Triple Impact gehanteerde tarievenlijst. Bemiddelingsgesprekken worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht naar rato van het door Triple Impact gehanteerde dagdeeltarief.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMST
1. De overeenkomst tussen Triple Impact en de opdrachtgever komt tot stand door ontvangst

door Triple Impact van de door de opdrachtgever en de deelnemer ingevulde en ondertekende opdrachtbevestiging of door mondelinge of schriftelijke bevestiging door Triple Impact aan de opdrachtgever van diens mondeling verstrekte opdracht.

ARTIKEL 4. PRIJZEN
1. Triple Impact is gerechtigd om de overeengekomen prijs jaarlijks met ingang van 1 september te

verhogen.

ARTIKEL 5. PROGRAMMAWIJZIGING / UITSLUITING
1. Het programma van de training wordt zoveel mogelijk afgestemd op de leerbehoeften van de

deelnemer.
Triple Impact behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in overleg met de opdrachtgever en/of
de deelnemer wijzigingen in het programma aan te brengen, indien dit naar het oordeel van Triple Impact het leerrendement van de training ten goede komt. Kosten voor overleg over wijzigingen in het programma worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht naar rato van het door Triple Impact gehanteerde dagdeeltarief.

10 Training Persoonlijke Effectiviteit & Communicatie

 1. Triple Impact behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deelname van de deelnemer aan de training of een gedeelte daarvan in overleg met de opdrachtgever en/of de deelnemer te weigeren, indien naar het oordeel van Triple Impact de deelname van de deelnemer aan de training of een gedeelte daarvan zou kunnen leiden tot ongewenste neveneffecten. Kosten voor overleg over uitsluiting van deelname worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht naar rato van het door Triple Impact gehanteerde dagdeeltarief.
 2. In het geval dat tussen Triple Impact en de opdrachtgever en/of de deelnemer een onoverbrugbaar verschil van inzicht ontstaat over het ongewijzigd uitvoeren van de overeenkomst of over uitsluiting van deelname aan de training of een gedeelte daarvan, zijn zowel de opdrachtgever als Triple Impact gerechtigd de overeenkomst te bee?indigen, zonder dat Triple Impact aansprakelijk is voor enigerlei schade. De door Triple Impact verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten tot het moment van bee?indiging van de overeenkomst, waaronder uitdrukkelijk begrepen de kosten voor overleg over wijzigingen, uitsluiting en/of bee?indiging van de overeenkomst, worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht overeenkomstig de tussen partijen overeengekomen prijzen en voor het overige naar rato van het door Triple Impact gehanteerde dagdeeltarief.

ARTIKEL 6. TELEFONISCH CONSULT
1. In het geval dat de opdrachtgever of de deelnemer Triple Impact telefonisch consulteert, worden de

kosten van het telefonisch consult bij de opdrachtgever in rekening gebracht naar rato van het door Triple Impact gehanteerde tarief voor individuele coaching.

ARTIKEL 7. RAPPORTAGE EN EVALUATIE
1. Triple Impact is aan de opdrachtgever verantwoording verschuldigd over de resultaten van de training.

De wijze waarop aan de opdrachtgever wordt gerapporteerd, alsmede de inhoud van de rapportage, wordt door
Triple Impact bepaald in overleg met de deelnemer. Aan de opdrachtgever of aan derden worden door Triple Impact geen mededelingen gedaan buiten medeweten van de deelnemer. De kosten van

het uitbrengen van de schriftelijke rapportage worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht

overeenkomstig de door Triple Impact gehanteerde tarievenlijst.
2. In opdracht van de opdrachtgever, op advies van Triple Impact of op verzoek van de deelnemer kan aan

het einde van de training een evaluerend gesprek plaatsvinden. De kosten van het evaluerend gesprek worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht naar rato van het door Triple Impact gehanteerde dagdeeltarief.

ARTIKEL 8. LOCATIE
1. De training vindt voor rekening en risico van de opdrachtgever plaats in de eigen locatie van Triple

Impact.
2. Op verzoek van de opdrachtgever of de deelnemer kan in overleg met Triple Impact gekozen worden

voor een andere geschikte ruimte om de training te laten plaatsvinden. De opdrachtgever draagt in dat

geval de zorg en de kosten voor een, naar het oordeel van Triple Impact, geschikte trainingsruimte.
3. Alle reis- en verblijfkosten van de training van zowel de deelnemer als Triple Impact zijn voor rekening

van de opdrachtgever.

ARTIKEL9.ANNULERING,VERPLAATSINGENABSENTIE
1. Triple Impact heeft het recht de overeenkomst of een gedeelte daarvan met opgave van redenen

te annuleren, zonder dat Triple Impact aansprakelijk is voor enigerlei schade, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het door haar aan Triple Impact betaalde bedrag of een evenredig deel daarvan.

 1. Triple Impact behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de training zonder opgave van redenen te verplaatsen, zonder dat Triple Impact aansprakelijk is voor enigerlei schade.
 2. Annulering van een overeenkomst of een gedeelte daarvan door de opdrachtgever of de deelnemer dient altijd schriftelijk te geschieden.

Training Persoonlijke Effectiviteit & Communicatie 11

4. Indien de overeenkomst of een gedeelte daarvan door de opdrachtgever of de deelnemer wordt geannuleerd,

a. worden de kosten van de training volledig bij de opdrachtgever in rekening gebracht wanneer de annulering 21 kalenderdagen of minder voor de aanvang van de training plaatsvindt;
b. worden de kosten van de training voor 50% bij de opdrachtgever in rekening gebracht wanneer de annulering meer dan 21 kalenderdagen maar minder dan 31 kalenderdagen voor de aanvang van de training plaatsvindt;

c. worden geen kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht wanneer de annulering 31

kalenderdagen of meer voor de aanvang van de training plaatsvindt.

 1. In het geval dat de deelnemer om welke reden dan ook niet verschijnt op de overeengekomendatum van de training, blijft de opdrachtgever gehouden om de overeengekomen prijs voor dedesbetreffende trainingsdag te voldoen.
 2. In het geval dat de afwezigheid van de deelnemer gedurende maximaal twee trainingsdagenaantoonbaar te wijten is aan ziekte van de deelnemer, wordt de deelnemer door Triple Impact in de gelegenheid gesteld om binnen drie weken na de gemiste trainingsdag zonder bijkomende kosten gedurende maximaal 1,5 uur per gemiste trainingsdag een sessie te volgen voor individuele coaching.
 3. In het geval dat de afwezigheid van de deelnemer tijdens de eerste twee trainingsdagen of gedurende meer dan twee trainingsdagen aantoonbaar te wijten is aan ziekte van de deelnemer, wordt de deelnemer door Triple Impact in de gelegenheid gesteld om in plaats van de gemiste trainingsdagen zonder bijkomende kosten deel te nemen aan een volgende training.

ARTIKEL 10. AUTEURSRECHT
1. Het auteursrecht op door Triple Impact uitgegeven brochures, trainingsmateriaal, rapporten en andere

documenten berust bij Triple Impact, tenzij de naam van een andere rechthebbende op het werk zelf is vermeld. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Triple Impact is het de opdrachtgever en de deelnemer niet toegestaan bedoelde documenten te publiceren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID
1. Triple Impact is nimmer verplicht tot vergoeding van enigerlei schade van de opdrachtgever en/of de

deelnemer, tenzij voornoemde schade is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van Triple

Impact.

 1. Met inachtneming van de voorgaande bepaling reikt de aansprakelijkheid van Triple Impact nimmerverder dan de hoogte van het netto factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, terwijl de aansprakelijkheid van
  Triple Impact voorts nimmer verder reikt dan de dekking van de door Triple Impact afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 2. De opdrachtgever is naast de deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor door Triple Impact geleden schade veroorzaakt door de deelnemer.

ARTIKEL 12. BETALING
1. De overeengekomen prijs van de training dient vo?o?r de eerste trainingsdag te zijn voldaan. Betaling

van overige bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Triple Impact behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de deelnemer van deelname aan de training of een gedeelte daarvan uit te sluiten, indien de overeengekomen prijs van de training niet tijdig is voldaan.
Triple Impact is te allen tijde bevoegd zekerheid te verlangen voor de voldoening van de door de opdrachtgever te betalen bedragen.

 1. Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen de in deze voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn, wordt de opdrachtgever geacht in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Triple Impact is in dat geval gerechtigd administratiekosten ten bedrage van 2% van de hoofdsom of het onbetaalde gedeelte daarvan, alsmede de wettelijke rente over de hoofdsom of het onbetaalde gedeelte daarvan, bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vallende op de inning van enig door de opdrachtgever aan Triple Impact verschuldigd bedrag, komen ten laste van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in alle gevallen waarin Triple Impact voor de invordering de hulp van een derde heeft ingeschakeld. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met rente met een minimum van 114,-.

12 Training Persoonlijke Effectiviteit & Communicatie

ARTIKEL 13. GEHEIMHOUDING
1. De opdrachtgever, de deelnemer en Triple Impact zijn verplicht tot een zorgvuldige en discrete

behandeling van de offerte en andere documenten, gegevens en inlichtingen die verband houden met

de training.
2. Triple Impact treedt voor de opdrachtgever of de deelnemer niet vrijwillig op als getuige in een

juridische procedure. Het is de opdrachtgever en de deelnemer niet toegestaan om de door Triple Impact uitgebrachte rapporten of andere documenten te gebruiken in een juridische procedure.

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen of gesloten overeenkomsten is Nederlands

recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met aanbiedingen of overeenkomsten waarop

deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht.